Tilbud og aktiviteter

SMISO Elverums tilbud og hele vår virksomhet er tuftet på en faglig plattform. Sentrene som er tilknyttet FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep) inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Den faglige plattformen skal bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet FMSO. Les plattformen her: https://fmso.no/wp-content/uploads/2019/02/Faglig-plattform-FMSO.pdf  og ved å klikke deg inn her: https://fmso.no/faglig-plattform/   finner du mer utdypende om plattformen og også de faglie veilederne til hver enkelt tilbud.

 

 

Mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil på en eller annen måte, i større eller mindre grad, preges av sine opplevelser. Vi ønsker å hjelpe og støtte kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i prosessen med å bearbeide disse opplevelsene.
Mer info til utsatte

Partnere og andre nærstående til utsatte blir også berørt og kan oppleve dyp fortvilelse og hjelpeløshet. Vi er også et tilbud til pårørende som trenger noen å snakke med.
Mer info til partnere/nærstående

Vi er dessuten et kompetansesenter for alle som ønsker informasjon og veiledning om temaet seksuelle overgrep og incest. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid ved å gi informasjon om temaet til blant annet skoleelever, konfirmanter, studenter og lærere.
Mer info til fagfolk

Alle ansatte har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell § 21 og opplysningsplikt § 31 dersom det er fare for liv og helse.


Det er ikke behov for henvisning og alle våre tilbud er gratis:

Hvis vi har tilbud i samarbeid med andre instanser kan det være at disse koster litt. Vi vil alltid etterstrebe at alle tilbud til enhver tid er gratis.


Åpent hus:

Åpent hus er fra klokka 11.00 -14.00 tirsdag og onsdag, og er for eksisterende brukere av senteret. Husk at det kan bli fortløpende endringer i åpent hus- tilbudet på Covid 19 situasjonen. Følg derfor også med på våre facebooksider. Du trenger ingen agenda for besøket, det er opp til hver enkelt hva de vil bedrive tida med. Noen vil bare lese aviser og drikke kaffe eller te, andre ønsker å bruke pc, låne bøker fra brukerbiblioteket eller bedrive ulike typer håndverk/hobby. Det er også en arena hvor man kan øve på ting man kan synes er utfordrende i en sosial setting og det vil være en ansatt tilstede og tilgjengelig i åpent hus tiden.


Enesamtaler

Kan avtales alle dager, også torsdag på dagtid etter 12. Det er hver enkelt som bestemmer tema i enesamtaler, vi ønsker å gjennomføre samtalene på brukerens premisser. Vi kan også velge å gjennomføre samtalen andre steder enn på senteret, alt etter hva som er gunstig i den enkelte situasjon. Det er ingen begrensning for hvor lenge en bruker kan gå i enesamtaler, eller hvor mange samtaler hver enkelt kan få. Vi har også samtaler med brukere sammen med sine pårørende, foreldre, samboer/partner eller andre nære bekjente.

Fra 2015 har vi som målsetting å bruke KOR (Klient og resultatstyrt praksis) som verktøy i alle våre individuelle samtaler.


Bildereise, Bilde- og uttrykksgruppe

   

Dette er en åpen gruppe for alle som bruker senteret.
Du trenger ikke være flink til å tegne eller male.
Bildereisen skal gi mulighet til å gi egen bearbeidelsesprosess ett uttrykk gjennom kreativitet. Dette gjøres gjennom ulike materialer som maling, fargeblyanter, tusj, kull etc.
Uttrykket kan også gi seg til kjenne gjennom tekst, f.eks. stikkord, dikt, tanker osv.

Det er ikke alltid opplevelser har ord
som beskriver.

Ved bruk av ulike materialer og farger kan opplevelsene med følelser og tanker danne sitt eget språk.
Det viktigste er ikke produktet som lages, men egenopplevelsen, hver enkeltes arbeidsprosess og gruppens fellesskap med samtalene som kan oppstå.

Du må ikke ha en klar plan for hva du ønsker å bruke timene til. Er du i en «endringsprosess» hvor ulike temaer står tydelig for deg, temaer som f eks sorg, tap, kjærlighet, grenser, kropp osv., kan du bruke timene til å skape et uttrykk rundt dette. Det er også fint å øve på tilstedeværelse «her og nå» og forsøke å uttrykke det du kjenner på når du er i timene eller det du i hverdagen blir opptatt av. Du kan også bruke denne gruppen til å bli kjent med ulike materialer- å prøve deg frem uten en spesifikk plan.

Gruppen legger til rette for deling av erfaring uten å gå inn i direkte traumeminner, økt innsikt og bidrar til fellesskap- til håp og støtte. Du velger selv hva og hvor mye du vil dele. Målet er å fremme mestring og bidra til endring av indre arbeidsmodeller ved å kunne forholde seg til egen historie og hverdag.

Praktisk informasjon:
Drop in. Oppmøtested: SMISOs lunsj og møterom i 3. etasje.
Tirsdag i oddetallsuker kl. 9-11. Oppmøte fra 9, med oppstart kl. 9.30


Selvhjelpsgruppe: Likeverdgruppe

Selvhjelp handler om å ta styring i eget liv. Bevisstgjøring av egne erfaringer og hvordan disse har påvirket deg, kan åpne for større handlingsfrihet. Selvhjelp handler om å se problemet som en ressurs, og dermed som en drivkraft for endring.

En gruppe for alle som er brukere av senteret.
Her deles erfaringer, styrke og håp med andre. Å «gi stemme til historien» sin er en viktig del av å integrere den. Å sette ord på tanker, følelser, utfordringer og mestring i hverdagen er en god øvelse, i felleskap med andre som deler traumatiserte erfaringer og konsekvensene det gir deg i livet nå. Gruppa vil ledes av en ansatt ved senteret og vil ha en tydelig form og struktur. Her kan du sette ord på hvordan du har det, eller lytte til andres. Her kan du både få – og å ta plass, bli lyttet til, rommet og forstått.
Å oppleve fellesskap – å ikke være alene gjennom å kjenne deg igjen i andre og å lære av hverandres erfaringer i trygge omgivelser, er intensjonen med denne gruppa.

Det kan variere mellom selvvalgte tema du trenger å snakke om og har på hjertet, eller vi enes om et bestemt tema. Temaer kan være sårbarhet, grenser, egenverd, selvtillit, selvhevdelse, relasjoner, nærhet, ensomhet, utenforskap, «ditt eget fokus/hva trenger jeg øve på denne uka».

Praktisk informasjon:
Lukket gruppe: meld din interesse om du ønsker deltakelse. Oppmøtested: SMISOs undervisningsrom i 2. etasje. Onsdager oddetallsuker kl. 9-11. Oppmøte fra kl. 9, med oppstart kl. 9.30.


Traumebevisst yogagruppe

Dette er en åpen gruppe for alle brukere av senteret.
Traume sensitiv yoga vil innebære en innledende og en avsluttende avspenning, veldig enkle øvelser, alle øvelser foregår på gulvet på matten eller på stol, og den enkelte tilpasser øvelse etter egne behov. Yogalærer bruker lett berøring og eteriske oljer for de som ønsker.
Stikkord for praksisen vil være: Pust, hvile, enkle øvelser, ro og det å lytte til kroppen.
En gradvis økende kroppsbevissthet som følger av å praktisere yoga, kan bidra til større klarhet om hvordan vi har det, hvordan vi reagerer på verden og hva vi trenger for å ha det bra.
Yogapraksis stimulerer det parasympatiske nervesystemet, og kan dermed redusere stress, angst, depresjon og andre PTSD relaterte symptomer.
I yogapraksis lærer man strategier for å roe ned kroppen, man kan bli mer bevisst sine tankemønstre, og få støtte til emosjonell regulering. Deltakerne på traumesensitiv yoga har rapportert at de opplevde yoga som støtte til deres bedringsprosess, de følte seg mer positivt forbundet med seg selv og verden både fysisk, psykisk, emosjonelt og spirituelt. De følte mer takknemlighet for livet, økt generelt velvære og bedret livskvalitet.

Praktisk informasjon:
Drop in. Oppmøtested: Modaka yogasenter, Storgata 17, Elverum. Tid: tirsdager kl. 14- 15
Du trenger ikke melde deg på, så fremt SMISO ikke gir beskjed om dette.
Påmelding skjer kun hvis det blir stor pågang.
(Egentlig er det et klippekort system med forpliktelse til deltakelse 5 ganger. Men i 2019 er tilbudet sponset og dermed gratis. Kjøpesummen er egentlig klippekort kr 450 (90kr pr yoga time), med varighet på to mnd. fra kjøpsdatoen. Ved stor pågang vil klippekortets varighet forlenges tilsvarende som gangene det eventuelt har vært full påmelding og du ikke fikk plass.
Yogalærer Anette fra Modaka leder timen. Ansatt fra SMISO deltar.


Lukket psykodukasjonsgruppe trinn 1 og trinn 2

Trinn 1 består av ren psykoedukasjon og baserer seg på boken fra Modum Bad: “Tilbake til nåtid”.  Trinn 2 er et mer praktisk rettet kurs med fokus på hva kunnskapen fra trinn 1 betyr for den enkelte i sitt liv og hvordan de kan anvende den for å få det bedre. For å delta på trinn 2, må trinn 1 være gjennomført. Pr i dag går kun Trinn 2 som et tilbud. Er du ikke med på disse tilbudene, og synes det er interessant- kontakt oss.

Praktisk informasjon Trinn 2:

Lukket gruppe, annenhver mandag i oddetallsuker. Oppmøtested: SMISO Elverum, grupperommet i 2. etasje. Gruppen har en fast form med gjentakende rutiner for å skape trygge rammer. Ansatt fra SMISO leder, igangsetter og veileder gruppen.


Aktiviteter
På brukernes initiativ organiserer vi ulike aktiviteter. Dette kan for eksempel være en form for hobbyvirksomhet, musikk osv.  Av og til har senteret også temakvelder, der vi inviterer eksterne foredragsholdere til å forelese om relevante tema. Alle er hjertelig velkommen til å komme med innspill på tema. Fast felleslunsj onsdager kl 12 og alle er velkomne til å være med å lage maten.

Følge
Noen av våre brukere opplever mye støtte i det å kunne ha med seg noen i forbindelse med diverse ærend eller besøk. Vi kan være med som følge. Dette kan være legebesøk, møter med andre i hjelpeapparatet og ærend til NAV. Vi deltar også gjerne i ansvarsgrupper.

Muligheter for andre tilbud i fremtiden:

I 2015 forsøkte vi oss på et annet gruppetilbud med ekstern gruppeleder som har utdanning som Livstyrketrener. Tilbudet heter Livstyrketrening og har plass til ca 8 deltakere og går over 6 mnd. Dette gruppetilbudet er noe vi ønsker å tilby på et senere tidspunkt. Du kan lese mer om Livstyrketrening på denne siden: http://www.livsstyrketrening.no/

Translate »