Fagstoff

Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus

Voldtekt og grove seksuelle krenkelser er et betydelig samfunnsproblem og får store konsekvenser for de som utsettes og deres pårørende. Rapporten redegjør blant annet for omfang, risikofaktorer og et differensiert voldtektsbegrep der det skilles på voldtekt mellom venner/bekjente, partnervoldtekt og overfallsvoldtekt. Les rapporten i sin helhet her.

Ingen penis – ingen skade? Når kvinner begår seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep begått av kvinner vies mindre oppmerksomhet enn overgrep begått av menn. Selv om overgrep mot barn begås sjeldnere av kvinner enn av menn, har de derimot ofte mer alvorligere konsekvenser for den utsatte.

Fagartikkelen diskuteres bl.a. mulige forklaringer på hvorfor det er begrenset med kunnskap, oppmerksomhet og forskning på seksuelle overgrep begått av kvinner, samt viktigheten av å rette et tydelig fokus på tematikken for å redusere bagatellisering og underrapportering. Les fagartikkelen i sin helhet her.

 

Translate »