En dag for bevisstgjøring

SMISO Elverum, Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, er et støtte- og ressurssenter for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende. Vi er et lavterskeltilbud som bl.a. tilbyr samtaler. Vårt mandat er dessuten å arbeide forebyggende, ved å spre informasjon, gi råd og veiledning, samt å synliggjøre forhold som er med på å legitimere seksuelle overgrep. Vi skriver dette innlegget som en del av dette arbeidet.

I dag, 19. november er World Day for Prevention of Child Abuse, en årlig global bevissthetskampanje for å sette fokus på forebygging av overgrep mot barn. SMISO Elverum ønsker å rette fokus på tematikken gjennom å fokusere på omfang av seksuelle overgrep, hva dette begrepet innebærer, samt viktigheten av at vi som innehar en hjelperrolle stiller spørsmål om krenkelser til de vi kommer i kontakt med.

Seksuelle overgrep kan defineres som enhver seksuell aktivitet som den utsatte ikke har samtykket til, eller har blitt presset eller manipulert til å ta del i. Straffeloven (Norges Lover kapittel 26, 2005) skiller mellom tre kategorier av seksuelle overgrep, atferd, handling og omgang. Seksuell atferd er blant annet blotting, tvang til å se på pornografi eller til å se på at andre har sex, seksuelt trakasserende kroppsspråk og snakk, samt deling av bilder/film på nett. Seksuell handling er for eksempel påtvunget beføling, masturbasjon på seg selv eller andre, og seksuell omgang er inntrenging i munn, skjede eller endetarm med kjønnsorgan, fingre eller gjenstander.

Det har blitt foretatt få studier i Norge som har kartlagt forekomsten av seksuelle overgrep i den generelle befolkningen. I 1986 publiserte Sætre, Holter og Jebsen ”Tvang til seksualitet – en undersøkelse av seksuelle overgrep mot barn”. Forekomststudien antok at mellom 10 % og 20 % av den kvinnelige befolkningen, og mellom 5 % og 10 % av den mannelige har vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år.

I Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, vises det til en ny forekomststudie av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Formålet med studien var bl.a. å undersøke hvor stor andel kvinner og menn som har vært utsatt for ulike typer overgrep, henholdsvis før og etter den seksuelle lavalder på 16 år. Studien slår fast at seksuelle overgrep forekommer hyppig i Norges befolkning.

24,3 % av kvinnene og 12,0 % av mennene rapporterer i denne studien å ha opplevd seksuelt krenkende atferd før fylte 16 år.

For seksuelt krenkende handlinger var forekomsten 18,3 % for kvinner og 3,2 % for menn, og 11,4 % av kvinnene og 0,9 % av mennene rapporterte å ha opplevd uønsket seksuell omgang før fylte 16 år. Videre rapporterte 19,4 % av kvinnene og 7,6 % av mennene å ha opplevd seksuelt krenkende atferd etter fylte 16 år. For seksuelt krenkende handlinger var forekomsten 9,0 % for kvinner og 3,5 % for menn, og seksuell omgang hadde funnet sted etter fylte 16 år hos 16,3 % av kvinnene og 1,6 % av mennene.

På bakgrunn av disse høye forekomsttallene er det av stor betydning at det tidlig iverksettes og opprettholdes forebyggende tiltak for barn og unge. Utover å spre informasjonsmateriell, ha tilgang til gratis landsdekkende telefon, samt at helsepersonell innehar kompetanse på seksuelle overgrep og samarbeidslinjer, er det avgjørende at barn og ungdom får kunnskap om hva seksuelle overgrep er, vanlige senreaksjoner og betydningen av å søke hjelp.

Tidlig intervensjon og forebygging kan redusere senskader og antall tapte barndommer. Det vil sannsynligvis føre til at flere barn får hjelp til å ordsette hva de utsettes for og derigjennom forståelse og invitasjon til å si ifra. Forskning (LISA-undersøkelsen) viser at det tar i gjennomsnitt 17 år fra siste seksuelle overgrep til man selv forteller til noen. Med denne kunnskapen som bakteppe er SMISO Elverum opptatt av at vi som innehar en hjelperrolle må ta denne kunnskapen på alvor, og våge å stille spørsmål om krenkelser til de vi kommer i kontakt med gjennom jobben. Undersøkelser viser at ca 50 % svarer bekreftende på at de har vært utsatt for traumatiske opplevelser dersom de blir stilt spørsmålet. Resterende kjenner da også til hvem de kan ta kontakt med den dagen de vil starte bearbeidelsen av sin historie.

I Norge rammes årlig ca 300 000 av hjerte- og karsykdommer. Av forekomsttallene leser vi at mellom 150 000 og 300 000 årlig utsettes for seksuelle overgrep, i tillegg er det grunn til å anta at det av ulike årsaker er store mørketall for denne tematikken. Spørsmålet som bør stilles i denne sammenheng er i hvilken grad seksuelle overgrep omtales i et folkehelseperspektiv, og som et folkehelseproblem med tilhørende fokus og ressurser? De ansatte ved SMISO Elverum møter daglig mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep, og som har betydelige senskader etter dette. Dette fører til at mange faller ut av jobb eller skole og skaper stor lidelse og utenforskap for mange enkeltpersoner. Vi mener derfor det er på høy tid at arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep og tidlig hjelp for dem som har blitt utsatt prioriteres høyere. Dette vil først og fremst være av stor betydning for svært mange enkeltpersoner, men det er også et godt samfunnsøkonomisk tiltak.

Translate »